• English
  • Turkish

Yasal Uyarı

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ nun 5. maddesi uyarınca korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları devlet malı niteliğinde olup 24. madde uyarınca Devlet elinde ve müzelerde bulundurulması ve korunup değerlendirilmeleri Devlete aittir.


Ancak, korunması gerekli kültür varlıklarından, günümüzden yüz yıl öncesine kadar olanlar hariç, etnografik nitelikte olanların “Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Müze Müdürlükleri tarafından incelenerek tescil edilmek kaydı ile yurt içinde alımı, satımı ve devri serbesttir.

Korunması gerekli etnografik nitelikli kültür varlıklarından müzelere alınması gerekli görülmeyenler ile bu nitelikte olup da sahiplerince müzelere satılmak istenmeyen taşınır kültür varlıkları için Tescile Tabi Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi düzenlenerek iade edilir.

İlgili Müze Müdürlüğü’nce yapılan inceleme sonucu korunması gerekli görülmeyerek tescil dışı bırakılan kültür ve tabiat varlıkları, sahiplerine Tescil Dışı Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Belgesi ile iade edilir.

Kültür varlığını satışa arz eden ve satın alan şahısların 20/04/2009 tarih ve 27206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik”hükümleri gereğince gerekli belgeleri en yakın Müze Müdürlükleri’nden almaları gerekmektedir.

Adı geçen Kanun’un 67. maddesi uyarınca; bildirimi yapılmamış olan kültür ve tabiat varlığını satışa arzeden, satan, veren, satın alan, kabul eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ticareti yasak olmayan taşınır kültür varlıklarının izinsiz olarak ticaretini yapan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.